Misch Cleaning gevestigd te Enschede

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten krachtens welke Misch Cleaning., hierna te noemen “Misch” werkzaamheden verricht of opdrachten uitvoert, voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Misch uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van Misch, hierna te noemen “opdrachtgever” blijven buiten toepassing.

2. Alle van Misch uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Alle door Misch opgegeven termijnen zijn indicatief.

3. De oplevering geschiedt, indien de werkzaamheden bij Misch worden verricht bij Misch (Enschede), indien de werkzaamheden bij opdrachtgever worden verricht bij opdrachtgever. Indien de werkzaamheden bij Misch worden verricht en Misch, al dan niet voor rekening van opdrachtgever, het transport regelt, is Misch vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel en de af te sluiten transportverzekering.

4. Misch is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. Misch is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan in opdracht van Misch te laten verrichten door derden.

5. Transport. Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Misch blijft het risico tijdens transport en opslag voor de opdrachtgever.

6. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien hij in staat van faillisement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien hij onder bewind of curatele wordt gesteld heeft Misch het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Misch om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

7. Misch brengt prijzen in rekening op basis van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.

8. De betaling dient, tenzij anders overeengekomen te geschieden à contant bij oplevering, zonder verrekening, aftrek of opschorting uit welke hoofde ook. Indien betaling op een later tijdstip is overeengekomen, dient de betaling in ieder geval te hebben plaats gevonden binnen acht dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met twee en een half procent.

9. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de client afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – tijdig of niet geheel – betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en ander bedraagt tenminste 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van € 300,00 per keer. De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voor-noemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

10. Misch heeft het recht de afgifte van een zaak, welke zij onder zich heeft, op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Misch is nagekomen. Indien opdrachtgever, na door Misch schriftelijk te zijn aangemaand, met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, heeft Misch het recht de betrokken zaak, na het verkrijgen van een executoriale titel volgens de regelen der wet te doen verkopen, teneinde zich op de opbrengst te kunnen verhalen ter voldoening van haar vorderingen op opdrachtgever.

11. In het geval dat de kosten van de door Misch te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op een verzekeringsmaatschappij kunnen worden verhaald, draagt opdrachtgever zijn vordering op deze verzekeringsmaatschappij, door het aangaan van de overeenkomst met Misch, aan Misch over. Opdrachtgever geeft in dit geval door het aangaan van de overeenkomst met Misch, aan Misch volmacht de cessie aan de verzekeringsmaatschappij te (doen) betekenen. Voorzover de hier bedoelde cessie, door het aangaan van de overeenkomst met Misch, (nog) niet (volledig) rechtsgeldig tot stand is gekomen, verplicht opdrachtgever zich tot het verlenen van al zijn medewerking aan het rechtsgeldig doen overdragen van betreffende vordering aan Misch.

12. Misch verricht alle werkzaamheden naar beste vermogen en volgens goed vakmanschap en stelt alles in het werk om conform de gemaakte afspraken het beoogde resultaat te realiseren. Misch kan echter niet garanderen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Misch staat niet in voor eventuele krimp van tapijten en stoffen. Misch staat echter niet in voor verwijdering van vlekken op tapijten,kleden en meubilair, welke veroorzaakt zijn door onder meer koffie,thee,wijn,urine,braaksel en huisdieren en/of vlekken welke zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater,ammonia en/of andere reinigings- en conserveringsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

13. Aansprakelijkheid. Misch is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van Misch. Misch is echter niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door a. het verplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair of andere zaken die met de reiniging in verband staan. b. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden. c. het uitvloeien van vlekken, afkomstig uit ondermeer schrijf-en decoratiemateriaal, welke niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen. d. het krimpen en/of oprekken van stoffen en tapijten en gordijnen. e. het verkleuren van stoffen door water, reinigingsmiddelen en/of werking van binnen uit het meubilair c.q. van tapijten vanuit de rug van het tapijt, of onderliggend materieel. f. doorloop van kleuren in stoffen en/of tapijten.

14. Opdrachtgever dient de zaken waaraan door Misch werkzaamheden zijn verricht onverwijld na ontvangst of oplevering te controleren en eventuele klachten binnen 5 werkdagen na ontvangst of oplevering schriftelijk aan Misch kenbaar te maken. Reclames worden door Misch slechts in aanmerking genomen indien bovengenoemde reclametermijn in acht is genomen, indien opdrachtgever zich aan de voorschriften of aanwijzingen van Misch heeft gehouden, alsmede indien Misch de werkzaamheden niet naar beste vermogen en goed vakmanschap heeft verricht. Indien een reclame door Misch gegrond wordt bevonden, is Misch verplicht tot het herstellen van de gebreken of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, zulks ter keuze van Misch.

15. Voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, of onrechtmatige daad is Misch uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Misch. Misch is evenwel nimmer verplicht een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan twee maal het bedrag dat opdrachtgever ter zake van de opdracht in kwestie aan Misch verschuldigd is, met een maximum van € 2500,00 per overeenkomst, dan wel, indien deze lager is dan voornoemd bedrag met een maximum van de dagwaarde van de beschadigde zaak. Misch is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, dan wel voor indirecte schade.

16. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Misch zijn bevestigd.

De overeenkomsten tussen Misch en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede)